Kdo jsme
  Kontakty


ARDUA Consult, s.r.o.
komplexní servis v oblasti transformací podniků, oceňování podniků,
daňového a účetního poradenství

Společnost ARDUA Consult, s.r.o. dlouhodobě poskytuje poradenské služby v oblasti daní, účetnictví, financí a investic, dále zajišťuje oceňování pohledávek a závazků obchodních společností včetně znaleckých posudků v těchto oblastech. V současné době se zaměřuje především na oceňování podniku. Její společníci a pracovníci jsou léta řádnými členy svých profesních komor a mnozí z nich se věnují i znalecké činnosti pro soudy ČR.

Poskytované služby:

 1. Oceňování majetku
 2. Daňové poradenství
 3. Účetní poradenství
 4. Strategické plánování
 5. Controlling
 6. Vyhodnocení investic

1. OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

 • zaměřeno na oceňování podniku popř. jeho části
 • ocenění majetku:
  • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
  • pohledávky a závazky obchodních společností
  • finanční majetek
  • movitý majetek včetně starožitností
  • právní rozbor
 • za účelem
  • transformace společnosti (sloučení, splynutí, rozdělení, převod jmění na společníka)
  • koupě, prodeje, darování podniku nebo jeho části
  • zvýšení kapitálu
  • přistoupení nebo vystoupení společníků
  • dědického řízení - úmrtí vlastníka nebo společníků
  • úvěrového řízení - podklad pro peněžní ústavy
  • uzavírání pojistných smluv
  • ocenění pro účely řízení o konkurzu a vyrovnání
  • skončení výroby, likvidace podniku
  • ocenění pro účely zjištění úspěšnosti podnikání

2. DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

 • zpracování daňových přiznání:
   • daň z příjmu právnických osob
   • daň z příjmu fyzických osob
   • daň z přidané hodnoty
   • daně spotřební
   • daň silniční
   • daň z nemovitostí
   • daň z převodu nemovitostí
 • zpracování dodatečného daňového přiznání
 • zpracování opravného daňového přiznání
 • zastupování před orgány správce daně
 • daňová optimalizace
 • daňové plánování
 • volba právní formy podnikání z daňového hlediska
 • ostatní služby po dohodě
3. ÚČETNÍ PORADENSTVÍ
 • Podvojné účetnictví
   • zpracování účetní osnovy
   • účtování dokladů
   • účetní deník
   • hlavní kniha
   • pokladní kniha
   • knihy pohledávek a závazků
   • knihy investičního majetku a drobného investičního majetku
   • účetní závěrka – rozvaha, výsledovka, cashflow, příloha k účetní závěrce
 • Jednoduché účetnictví
   • peněžní deník
   • kniha pohledávek a závazků
   • kniha investičního majetku a drobného investičního majetku
   • zpracování účetní závěrky

4. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

 • dlouhodobý plán podniku
 • roční plán podniku s vazbou na controlling podniku

5. CONTROLLING

 • ekonomické vyhodnocení podniku
 • vyhodnocení ve vazbě na strategický plán
 • průběžné hodnocení podniku dle ekonomických ukazatelů
 • návrhy růstových opatření

6. VYHODNOCOVÁNÍ INVESTIC

 • nemovitostí
 • technologií
 • vkladů
 • podniků

Personální zajištění :

Ing. Miroslava Sedláčková,

jednatelka; daňový poradce číslo 1162, členem Komory daňových poradců od roku 1994; znalec pro oceňování podniků; soudní znalec v oboru ekonomika:
 • odvětví ceny a odhady se specializací a oceňování pohledávek a závazků obchodních společností od roku 1998
 • odvětví účetní evidence od roku 1998,
certifikovaný bilanční účetní (Bankovní institut, a.s.), certifikovaný účetní a daňový expert (Bankovní institut, a.s.).

Ing. Jiří Sedláček,

jednatel, daňový poradce číslo 3287, členem Komory daňových poradců od roku 1999.

Ing. Vojtěch Slavík,

soudní znalec v oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady se specializací oceňování podniků, oceňování nemovitostí a v oboru stavebnictví – odvětví stavby obytné a průmyslové; certifikovaný odhadce pro oceňování podniků (CEDUK), certifikovaný odhadce majetku pro oceňování staveb a pozemků; členem Komory odhadců majetku.

Bc. David Kosař

asistent daňového poradce a soudního znalce.